REset Plastic tar helhetsgrepp om plasten

Med en konkret plaststrategi hanterar PreZero frågan kring hur plast ska fortsätta bidra till samhällsutvecklingen utan att påverka vår miljö mer än nödvändigt. Strategin går under namnet REset Plastic och täcker allt från användning, insamling och återvinning till innovation och utbildning.

Plast finns överallt. Ett material som för några generationer sedan var relativt okänt är idag i stort sett oundvikligt. Det är en utveckling med en mörk och dyster baksida, inte minst i världshaven där forskare varnar för att vi snart har mer plast än fisk. På grund av plastens långa livslängd har den en extremt långsam nedbrytningstid och stannar kvar i vårt ekosystem i många, många år.

Centralt engagemang

Genom att föra in plasten i den cirkulära ekonomin kan vi både minska mängden onödig plast i samhället och öka återvinningen av materialet. För att uppnå det måste många i samhället tar sitt ansvar och samarbeta över gränserna. PreZero bidrar i arbetet, bland annat genom en central plaststrategi – REset Plastic. Som en del av Schwarzkoncernen, där även Lidl och Kaufland ingår, har PreZero under många år arbetat med insamling, sortering och återvinning av plast. Plaststrategin har sedan 2018 dessutom gjort det möjligt för Schwarzkoncernen att centralt samla engagemanget kring att helt sluta kretsloppet för den plast som cirkulerar i koncernen. Men engagemanget stannar inte där.

En mer ansvarsfull användning

REset Plastic är ett heltäckande sätt att ta sig an plastfrågan. Strategin är uppdelad i fem åtgärdsområden som gäller hela koncernen. Den är även starkt förknippad med åtgärder som kan påverka hela samhällets syn på och möjligheter att arbeta långsiktigt med plastfrågan. Ett exempel är projekten i Asien där PreZero och Schwarzkoncernen är delaktiga i att rena floder i Indonesien från plastavfall. Ett annat exempel är den screeningprocess som Schwarzkoncernen och PreZero arbetar med. I processen, som görs regelbundet, identifieras och utvärderas nystartade företag, nya teknologier och forskningsprojekt som utvecklar lösningar för att främja det cirkulära plastkretsloppet.

REset Plastic

Strategin är uppdelad i fem fokusområden:

  • REduce – Hela koncernen granskar regelbundet hur alla företagsdivisioner använder plast och minskar användningen där det är möjligt.
  • REdesign – Koncernen har en enhet för hållbar förpackningsdesign. De fokuserar också på att alla kunder får så mycket information om förpackningsområdet som möjligt. Kunskapen kring optimerade förpackningar och korrekt återvinning ska även nå slutkonsumenterna.
  • REcycle – Återvinningsområdet handlar om insamling, sortering och återvinning av plast. Hela värdekedjan för plastförpackningar och produkter granskas och optimeras så mycket som möjligt. Från produktion via detaljhandeln och hela vägen till att plasten kastas och går till återvinning.
  • REmove – Här ligger fokus på att avlägsna, samla in och återvinna plasten som redan finns i miljön. PreZero har globala samarbeten med en mängd olika partner – allt från icke-statliga organisationer till lokala myndigheter. Dessutom de företag som ingår i koncernens lokalt engagerade aktiviteter.
  • REsearch – PreZero jobbar för en mer medveten användning av plast. Detta gör de genom att investera i forskning och utveckling av innovativa lösningar samt utbilda om återvinning. PreZero bidrar till att hitta nya sätt att fortsätta använda plast utan att skada miljön och allt levande.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com