Vår roll i den cirkulära ekonomin

PreZero har en viktig roll i samhället och omställningen till en hållbar framtid. En framtid med cirkulära flöden där vi istället för att använda oss av jordens ändliga resurser återvinner och återanvänder det vi redan brutit.

Idag, den 5 juni, är det Världsmiljödagen. En dag som FN skapat för att informera om och mobilisera kring aktuella miljöfrågor. Årets tema är plastföroreningar under kampanjen #BeatPlasticPollution.

PreZero arbetar inom hela avfallshierarkin, det vill säga från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. För oss innebär ett hållbart samhälle att vi inte betraktar något som avfall utan istället som materialflöden med värdefulla resurser och råvaror. Vår verksamhet bidrar till minskat uttag av jordens ändliga resurser och minskad negativ klimatpåverkan.

Tillsammans med våra kunder bidrar vi till den cirkulära ekonomin

Vår roll i den cirkulära ekonomin

På ett ansvarsfullt sätt hämtar vi material från våra kunder och samlar in detta till större volymer.  Sedan sorteras och behandlas materialet på våra anläggningar, så att det kan material- eller energiåtervinnas på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi skapar inte bara värde för de kunder som vi levererar återvinningstjänster till, det vill säga de vi hämtar material hos. Utan vi skapar även värde för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att vi levererar sekundära material till dem.

Avfallet blir alltså en värdefull råvara som industrin genom energieffektiva processer kan materialåtervinna till nya råvaror och produkter. Det kan till exempel röra sig om utsorterat järn till stålverk, wellpapp som blir nya förpackningar eller gamla kläder som blir ny textilråvara. PreZeros verksamhet bidrar med andra ord till att tillverkningsindustrin kan använda helt eller delvis återvunnet material istället för att använda helt nybrutna jungfrueliga råvaror från naturen.

Minskade långväga transporter

Förutom att vi bidrar till lägre uttag av naturresurser bidrar vi även till minskade långväga transporter som annars skulle innebära avsevärd belastning på klimatet. Om vi kan återvinna de material som vi en gång redan har transporterat hit från till exempel Asien, så behöver vi inte transportera nybrutna naturresurser hela vägen igen. Minskade långväga transporter resulterar i väsentligt mindre växtgasutsläpp.

Alla behöver bidra

Visst är det bättre att återanvända produkter. Men i de fall då inköp av nya produkter verkligen behövs måste vi alla hjälpa till och efterfråga produkter som helt eller delvis tillverkats av återvunna material. Detta är något som är centralt för en cirkulär ekonomin – och för vår planet.

Crkulär ekonomi - för vår planet

Idag återvinner och förädlar vi det mesta av avfallet vi hanterar och endast en liten del går till spillo. Det är därför vi heter PreZero. Vi kunde förstås ha valt ZERO. Men det är ju inte sant. Inte än. För det finns ju inget ”nästan noll”. Noll är noll. Och det är dit vi ska. Noll avfall = Zero Waste.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com