Så vill vi minska förpackningsavfallet

Vem har egentligen ansvaret för det ökande förpackningsavfallet och hur bör ärendet hanteras? Så här ställer sig PreZero och Schwarzkoncernen i frågan.

Under senaste tiden har vi sett flera inslag i media om att insamlad plast inte återvinns, utan att merparten förbränns. Även förpackningar, eller snarare förpackningsavfall, har fått stort medialt utrymme och då kanske främst EU:s förslag på nya regler för förpackningar som vi skrivit om i ett tidigare inlägg. PreZero stödjer EU:s mål att alla förpackningar inom EU ska kunna återanvändas eller återvinnas på ett ekonomiskt försvarbart sätt till 2030.

Förpackningars funktion en viktig parameter

Förpackningar skyddar produkten under transport, förlänger hållbarheten och förmedlar konsumentupplysningar. De har alltså en viktig funktion som vi måste ta hänsyn till.

– Visst är det bäst om vi kan undvika vissa förpackningar och därigenom minska avfallet, men det får inte gå ut över förpackningens funktion och till exempel äventyra livsmedelssäkerheten. Vid utvärdering om enskilda förpackningar behövs eller inte måste vi därför ta hänsyn till förpackningens funktioner och miljöpåverkan längs hela värdekedjan, förklarar Anna Boo, hållbarhetsstrateg på PreZero i Sverige.

Återanvändbara förpackningar är inte ett mål i sig och bör endast användas när de bevisligen är ekologiskt fördelaktiga. Utvärderingen av de ekologiska fördelarna med förpackningar bör enligt PreZero baseras på enhetliga kriterier som ska gälla inom hela EU.

Förbättrad återvinningsbarhet

I de fall då det inte går att undvika eller återanvända en förpackning, bör högsta prioritet vara att förpackningen kan materialåtervinnas.

– Idag är det stora skillnader i insamling, sortering och återvinning när olika länder i Europa bedömer förpackningars återvinningsbarhet. Vi vill därför att EU har en enhetlig definition och mätning av återvinningsbarhet av förpackningar samt en gemensam kvalitetsstandard med minimikrav på förpackningar som kan återvinnas, säger Anna Boo.

PreZero och Schwarzkoncernen anser att produkter och förpackningar ska utformas så att de kan materialåtervinnas på bästa sätt. Till exempel kan rätt förpackningsdesign öka möjligheten att cirkulera materialet. Att förbättra återvinningsbarheten kan i vissa fall leda till att förpackningens vikt ökar. Det ger en konflikt mellan återvinningsmål och undvikandemål. På samma sätt får inte en viktminskning av en förpackning ske på bekostnad av återvinningsbarheten, även om den då uppnår undvikandekvoter. Därför tycker vi att det är viktigt att det finns en lösning på sådana här målkonflikter, om det skulle bli aktuellt med undvikandekvoter.

Utökat producentansvar

En grund för effektiv återvinning är så rena fraktioner som möjligt. Det innebär att det är viktigt att se till så att avfallet sorteras rätt. Här bör alla länder i EU ta sitt ansvar och se till så det blir lätt för konsumenten att göra rätt. För detta krävs tydlig märkning på alla förpackningar om hur de ska separeras och källsorteras. Även märkningen på sorteringskärl och liknande måste vara tydlig. Vi anser att dessa instruktioner ska vara enhetliga i hela EU och att insamlingen i hela EU harmonieras så långt det är möjligt i de olika medlemsländerna.

– Att producenter av förpackningar tar ett större ansvar är en del i arbetet för ökad återvinning. Men då måste också producenterna ges möjlighet att bidra med sitt kunnande. Det får de med så kallade EPR-system (Extended Producer Responsibility). Dessa system är en viktig byggsten i arbetet för att uppnå återvinningsvänlig förpackningsdesign och hög återvinningsgrad. I Schwarzkoncernen är vi därför för införandet av effektiva EPR-system i alla EU-länder, säger Anna Boo.

Minimikvoter för återvunnet material i nya plastförpackningar

PreZero ser också ett behov av göra det obligatoriskt för tillverkare att inkludera en viss mängd återvunnet innehåll i nya plastförpackningar. Och då avses ambitiösa, produktgruppsspecifika minimikvoter. En förutsättning för att kunna leva upp till minimikvoterna är förstås att det finns tillgång till återvunnet material i den kvalitet som krävs. De restriktiva regler som finns för användning av återvunnet material i livsmedelsförpackningar måste därför ses över och moderniseras. Dessutom måste återvinningsprocesser godkännas snabbare. Eftersom biologiskt nedbrytbar plast inte kan återvinnas i hög kvalitet, anser vi att det materialet bör undvikas i förpackningar.

– För att kunna återvinna material av högsta kvalitet och undvika förbränning behövs även etablering av lämpliga insamlingssystem i alla EU:s medlemsländer, avslutar Anna Boo.

plastbalar, förpackningsavfall

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com