PreZero hanterar alla steg i avfallshierarkin

Från det att vi lanserade vår unika återbrukstjänst i maj, kan vi stolt säga att vi hanterar och erbjuder tjänster inom hela avfallshierarkin. Målet är Zero Waste.

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är den modell som ligger till grund för EU:s ramdirektiv om avfall och avfallshantering. PreZero erbjuder tjänster inom alla steg i avfallshierarkin med målet att allt ska återanvändas, återbrukas eller återvinnas.

Avfallshierarkin

Några exempel på hur vi hanterar de olika stegen i avfallshierarkin:

1 – Minimera
Rådgivning och innovation för att minska och förebygga produktionen av avfall och då framför allt mängden icke-cirkulärt avfall.

2 – Återanvända
Verktyg, system och infrastruktur för att ge produkter som blev över en andra chans.

3 – Materialåtervinna
Insamling, sortering och utvinning av resursmaterial till returråvara för nya produkter.

4 – Energiåtervinna
Restprodukter som inte kan materialåtervinnas energiutvinns och bidrar till produktion av el och fjärrvärme.

5 – Deponera
Säker långtidsförvaring av material som av miljö- eller hälsoskäl lämnar cirkulariteten. I vår vision Zero Waste ska deponeringen minska till noll.

 

I allt vi gör verkar vi för en framtid med Zero Waste, där 100 procent av kundens restmaterial går till återbruk, återanvändning eller återvinning. För att uppnå det har vi utvecklat en egen arbetsprocess, Zero Waste-metoden.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hela avfallshierarkin och hur vi kan hjälpa dig med återbruk, återanvändning och återvinning är du välkommen att kontakta oss.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com