Många uppdrag på gång i Sverige

Just nu är det en hel del olika projekt/aktiviteter på gång hos Naturvårdsverket vars resultat kommer att ha direkt påverkan på företagen inom återvinningsbranschen och indirekt påverkan på våra kunders verksamhet.

När vi tittar lite närmare på dessa uppdrag så kan vi se att många av dem ska vara klara redan under innevarande år, vilket betyder att det är nu vi har möjlighet att påverka arbetet för att de ska utmynna i kloka, verklighetsbaserade och genomförbara resultat.

Vår branschorganisation, Återvinningsindustrierna, samordnar medlemsföretagen i denna typ av påverkansarbete och de är engagerade i diskussionerna med NVV redan på tidigt stadium.

 

Just nu pågår:

Genomförandet av engångsplastdirektivet och andra åtgärder för hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket ska redovisa en plan till Miljödepartementet senast 14 juni 2021.

Avfallskoder för li-jonbatterier samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall

Naturvårdsverket ska ta fram ett förslag till hur man kan möjliggöra att avfall från sådana produkter kan klassificeras som farligt avfall om avfallet från produkterna har farliga egenskaper. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 31 maj 2021.

Grovavfall och farligt avfall

Naturvårdsverket ska bl.a. föreslå hur servicenivån för kommunens insamling av grovavfall från hushåll kan förbättras och bidra till en cirkulär ekonomi. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 30 september 2021.

Materialåtervinning av plast

Naturvårdverket har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka materialåtervinningen av den plast som inte går att återanvända. Uppdraget ska redovisas den 30 november 2021.

Avfall som resurs – Nationella end-of-waste-kriterier

Naturvårdsverket ska bl.a. analysera förutsättningar med nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall (end of waste-kriterier). Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 december 2021.

Hantering av schaktmassor ska ses över

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor för att bl.a. möjliggöra för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

 

Vill du veta mer hur återvinningsindustrierna arbetar, läs mer här.

Vill du veta mer hur vi på PreZero är organiserade i vårt påverkansarbete, läs mer här.

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com