Integritetspolicy

SUEZ integritetspolicy uppdaterades den 25 maj 2018. Policyn beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information samt vilka rättigheter du har gentemot SUEZ.

Vi kan, utöver denna policy, komma att ge mer information i samband med vissa specifika tjänster. Den information och de villkor du får i sådant fall gäller då enbart för din användning av de aktuella tjänsterna.

Tänk på att det är viktigt att du läser policyn noggrant. Tänk även på att policyn återkommande kan uppdateras. Det är därför viktigt att du återkommande tar del av den. Du finner alltid den senaste versionen av policyn här på vår hemsida och vid betydande förändringar kommer vi alltid informera dig om dessa.

 

1. Vad menar vi med vissa begrepp?

 

1.1 Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan användas till att identifiera eller kontakta en individ. Du kan exempelvis identifieras genom information såsom ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. I vissa fall kanske du även indirekt kan identifieras genom, exempelvis, information om din familj. Personuppgifter kan ibland anses vara känsliga och behandlas då extra försiktigt. Sådan information kan vara uppgifter om din hälsa, politiska åskådning eller religiösa tro.

1.2 Behandling är ett gemensamt ord för allt vi gör med den information vi har om dig. En behandling kan alltså vara att vi samlar in information, överför den, sparar den eller analyserar den.

1.3 Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen för vilka dina uppgifter behövs. När SUEZ agerar som Personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att dina uppgifter är ordentligt skyddade och behandlas på ett korrekt sätt.

1.4 Tredje part är exempelvis en individ, ett företag eller en offentlig myndighet som inte är en del av SUEZ och som vi inte har ett affärssamarbete med.

 

2. Hur samlar vi in information?

 

2.1 Vi kan samla in Personuppgifter om dig t.ex. när du kontaktar oss i ett ärende, genom vår webbplats, när du söker jobb hos oss och deltar i rekrytering, eller när vi utför uppdrag åt dig eller ett företag som du representerar.

2.2 Vi kan ibland kombinera information vi har om dig med våra samarbetspartners för att kunna tillhandahålla våra tjänster, vårt innehåll, bjuda in dig till relevanta evenemang eller ge dig intressant marknadsföring.

2.3 I vissa fall kan vi hämta in information från ett annat bolag eller från offentliga myndigheter. Detta kan vara fallet när du är söker en tjänst och vi kontaktar referenser. Sådan insamling av dina Personuppgifter sker alltid i enlighet med gällande lagstiftning.

2.4 Vi kan även samla in information om andra personer som du lämnar till oss, exempelvis kontaktuppgifter till anhöriga eller närstående.

 

3. Vilken information samlar vi in?

 

3.1 Vi strävar efter att inte samla in mer information om dig än vad som är nödvändigt för det aktuella ändamålet som Personuppgifterna samlas in för. Dina Personuppgifter samlas vidare alltid in med stöd i lag.

Vi kan samla in nedanstående Personuppgifter om dig när du kontaktar oss, använder våra digitala tjänster, söker anställning hos oss eller när vi interagerar med kunder eller leverantörer (nedanstående lista är dock inte uttömmande). Uppgifterna samlas bland annat in är för att vi ska kunna återkoppla till dig med information eller svar, för att du ska kunna skapa en användarprofil eller för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

• Kontaktinformation såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer,
• Användarnamn och lösenord på våra webbplatser eller i våra digitala tjänster,
• Kontaktinformation såsom namn, e-postadress och telefonnummer till vänner, familj och referenser,
• Titel och arbetsplats,
• Personnummer, nationella ID-nummer eller andra statligt utfärdade ID-nummer,
• Medborgarskap och eventuell status för arbetstillstånd,
• Information om referenser och information som lämnas av referenser, samt
• Annan information som du lämnar till oss såsom information om anhöriga, närstående, fritidsintressen eller hälsouppgifter.

3.2 Vi kan även samla in annan information om dig som exempelvis hur du använder våra tjänster genom cookies eller andra spårverktyg. Vi informerar alltid dig om att denna information samlas in. För mer information, se under punkt 11 och 12.

 

4. Hur vi använder dina personuppgifter

 

4.1 Vi använder dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig tjänster, uppfylla våra avtal och kunna fullgöra våra skyldigheter i enlighet med tillämplig lag. Vi använder även din information för att förbättra våra tjänster. Mer specifikt används informationen för att:

• fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare, avtalspart eller leverantör i enlighet med våra avtal eller policyer. Detta inkluderar bland annat tillhandahållande av HR-tjänster och administration för att kunna betala ut lön, försäkring och disciplinära åtgärder,

• hantera våra kund- och leverantörrelationer,

• skicka ut kampanjmaterial och nyhetsbrev,

• annan kommunikation om du har frågor till oss eller om vi behöver kontakta dig för något relaterat till din relation med oss,

• ge information och/eller administrera deltagande på evenemang, program, erbjudanden, eller marknadsundersökningar,

• skydda oss och dina uppgifter från bedrägeri eller annan olaglig verksamhet,

• skapa och hantera ditt användarkonto i digitala tjänster,

• utföra analyser på den data du angett i digitala tjänster och generera statistik, samt

• utvärdera arbets- och kompetenslämplighet i din roll som kandidat för en anställning.

4.2 Vi kan använda din kontaktinformation för att skicka ut meddelanden till dig, exempelvis om ändringar i våra villkor eller policyer. Dessa meddelanden kan du inte välja bort om du inte vill avsluta din relation till oss eftersom du måste ta del av dessa för att vi ska kunna fortsätta tillhandahålla dig våra tjänster.

4.3 Du kan själv välja om du vill ta emot marknadsföring i form av kampanjer eller nyhetsbrev. Vill du sedan inte ta emot dessa meddelanden kan du ta tillbaka ditt samtycke genom att följa instruktionerna för avregistrering i nyhetsbrevet. Du kan även höra av dig till oss via info.se@suez.com.

4.4 Utöver den information som vi samlar in om dig enligt ovan kan vi även samla in information om dig genom din användning av en tjänst som vi erbjuder. Denna information är och används för följande syften;

a) information om enhetsidentifierare som är unika för dig. Detta kan vara din IP-adress eller inställningar på den enhet du använder för att registrera dig för en tjänst så att du kan använda denna,

b) logginformation som berättar när och hur du använt en tjänst samt den information som sparas i cookies för att kunna erbjuda dig ett anpassat innehåll och ge dig rekommendationer baserade på dina intressen och hur du har använt våra tjänster,

c) information om hur du använder program eller våra webbplatser samt vilket innehåll i en tjänst som du använder för att skapa, utveckla och leverera våra tjänster samt förebygga förlust av data och förebygga bedrägeri, och

d) information för dataanalys och statistik för att förbättra våra tjänster och kommunikation med dig som kund.

4.5 Vi kan kombinera information som vi har samlat in från dig och använda den i syften som överensstämmer med denna integritetspolicy.

 

5. Vad gör vi för att se till att din information är säker?

 

Vi ser till att dina Personuppgifter är säkra genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till våra anställda, och genom att upprätthålla säkerheten noga inom hela företaget. Vi vidtar de fysiska och tekniska åtgärder som vi anser tillräckliga för att skydda den information vi samlar in i samband med våra tjänster. Observera dock att ingen webbsida och internetöverföring eller något datorsystem eller trådlös anslutning är helt säker.

 

6.  Vidarebefordrar vi din information till tredje part?

 

6.1 Vi lämnar inte ut någon Personuppgifter om dig på något annat sätt än vad som beskrivs i denna policy eller i separata fall när vi informerar dig och, när det behövs, inhämtar ditt samtycke före utlämnandet.

6.2 Din information delas inte med tredje part för dennes marknadsförings- eller affärssyften utan ditt medgivande.

6.3 Vi kan dela din information till våra samarbetspartners. Dessa kan vara:

a) Dotterbolag eller koncernbolag,

b) Affärspartners, eller

c) Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss eller å våra vägnar. Dessa tjänster kan exempelvis vara fakturering, e-postprogram, förbättring av kunddata, tillhandhållande av databaser och tidrapporteringsprogram. Dessa företag får enbart använda och hantera dina uppgifter för att tillhandahålla tjänsten. Vi ingår även avtal med tjänsteleverantörerna för att dina uppgifter ska vara trygga och inte lämnas ut till någon annan mottagare.

6.4 Någon som behandlar dina uppgifter å våra vägnar, såsom en tjänsteleverantör eller en affärspartner, kallas för personuppgiftsbiträde. Ibland hanterar SUEZ dina Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. När vi är personuppgiftsbiträde har vi inte möjlighet att lämna ut dina uppgifter på annat sätt än genom Personuppgiftsansvarig som har meddelat oss om att du har begärt tillgång. Du måste därför i dessa fall vända dig direkt till den som är Personuppgiftsansvarig för att få tillgång till dina Personuppgifter.

6.5 I vissa fall kan vi vara skyldiga enligt nationell lagstiftning att lämna ut dina Personuppgifter både när vi är Personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträde. Så kan vara fallet i en juridisk process när det finns ett myndighets- eller domslutsbeslut, när det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, när det är nödvändigt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller när det pågår en utredning rörande bedrägeri, olaglig verksamhet, ekonomisk brottslighet eller det är nödvändigt i förhållande till allmänhetens intresse.

6.6 Vi har rätten vid en omorganisation, sammanslagning, upplösning, likvidering eller försäljning av vår verksamhet att överföra din information till relevant tredje part.

 

7. Internationell dataöverföring 

 

7.1 Vi överför inte din information utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), så kallat tredje land, om inte det tredje landet har ett tillräckligt starkt skydd eller efter att du ha fått information om riskerna med att överföra dina uppgifter till ett sådant land och du har gett ditt samtycke till överföreningen.

7.2 Vissa av dina uppgifter kan lagras i USA på backup-serverar. Vi har arbetar enbart med företag som är anslutna till avtalet mellan EU och USA som heter ”Privacy Shield” och ställer krav på att företagen ska upprätthålla ett tillräckligt starkt skydd enligt europeisk lag. Vi har även ingått egna avtal med dessa företag för att dina Personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och korrekt sätt.

 

8. Dina rättigheter och tillgång till din information

 

8.1 Du har rättigheter rörande den information vi hanterar om dig. Dessa är:

a) rätt till tillgång – du har alltid rätt att veta vilken information vi har samlat in om dig, varför vi har samlat in den, om vi har delat den med någon annan och hur länge vi sparar den. Du kan begära tillgång till dessa uppgifter genom att kontakta oss. Vi kan neka en begäran som är oseriös eller förargelseväckande, äventyrar andras integritet, är oproportionell eller som avser åtkomst som inte är förenlig med lokal lagstiftning.

b) rätt till rättelse – har vi fått felaktiga uppgifter om dig eller om du vill komplettera dina uppgifter kan du begära att vi ska rätta uppgifterna eller lägga till den information du ger oss utan onödigt dröjsmål. Du har också, i vissa digitala tjänster, möjlighet att göra detta själv.

c) rätt att ta tillbaka ditt samtycke – har du lämnat ditt samtycke för att vi ska få behandla din information för ett visst syfte kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke. Vi slutar då att behandla din information enligt det aktuella ändamålet/-målen. Den information vi behandlat innan du tog tillbaka ditt samtycke lagrar vi vidare om vi har rätt till den, annars tar vi bort den.

d) rätt att invända – behandlar vi Personuppgifter på ett sätt som du tycker är fel kan du invända mot behandlingen. Du kan invända mot behandlingen när vi har samlat in uppgifterna med ett för oss berättigat intresse. Observera att om du har lämnat ditt medgivande (samtycke) till behandlingen kan du inte invända mot behandlingen men du kan istället ta tillbaka ditt samtycke.

e) rätt att begära begräsning – du har rätt att begära att vi ska begränsa användningen av dina uppgifter om du tycker att de felaktiga, att vi hanterar dem olagligt eller att vi inte behöver hantera dem längre. Under tiden vi utreder om så är fallet får vi inte göra något annat än att lagra dina uppgifter om du inte ger ditt samtycke till annan användning. Får dina uppgifter fortsatt behandlas upphör begränsningen. Vi informerar dig då om detta.

f) rätt till radering – på vissa grunder har du rätt att begära att vi ska sluta behandla information om dig och radera informationen från våra system. Vi raderar all information om det inte finns nödvändiga skäl och en laglig grund som gör att vi måste behandla den. Denna information raderar vi i så fall inte förrän detta upphör.

g) rätt till dataportabilitet – om du vill har du rätten att överföra dina uppgifter till någon annan. Vi genomför överföringen så länge uppgifterna lagras hos oss digitalt och det är tekniskt möjligt. Du får dock alltid ut ett läsbart register som du kan överföra på egen hand.

 

9. Lagring av uppgifter

 

9.1 Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi inte bevarar dina Personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra de syften för vilka vi har samlat in dem eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

9.2 Om lagringstiden kan anges, eller om det finns andra omständigheter som gör att bedömningen av hur lång lagringstiden är blir annorlunda än vad som är angivet i punkt 9.1, så får du information om detta i samband med att dina Personuppgifter samlas in.

 

10. Länkar och produkter från tredje part i våra tjänster 

 

10.1 Våra tjänster kan länka till webbplatser och tjänster från Tredje part, så kan vara fallet när du klickar på en jobbannons på vår hemsida. Vi är inte ansvariga för säkerheten eller sekretessen rörande dessa webbplatser eller tjänster. Det är den part som tillhandahåller webbplatsen eller tjänsten.

10.2 Genom att använda produkter och tjänster från Tredje part kan sådan Tredje part samla in eller ta emot viss information om din användning genom cookies, webbsignaler eller liknande teknik. Vi ansvarar inte för sådan insamling eller sådan behandling utan det gör tredje part. Vill du utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till dem och du bör sätta dig in i deras integritetspolicy innan du använder deras tjänster.

 

11. Cookies och liknande tekniker som automatiskt samlar in information

 

11.1 Vi kan använda cookies, webbsignaler och andra tekniker för våra tjänster. Bland annat använder vi cookies på vår hemsida och i våra appar. Cookies är små filer som sparar information på din mobil, dator, TV eller en annan enhet och den känner igen dig när du besöker olika webbplatser eller använder olika tjänster. De kan också skicka information till oss. Cookies tjänar syften som;

a) att komma ihåg din inloggningsinformation så att du inte behöver logga in varje gång du använder en tjänst,

b) hjälpa oss att förstå vilka delar av våra tjänster du besöker, vilka funktioner du använder och hur länge du använder dem. Genom att studera informationen kan vi sedan anpassa tjänsterna och ge dig en bättre upplevelse,

c) hjälpa oss att förstå vilka annonser du har sett, och

d) hjälpa oss och tredje part att tillhandahålla dig med relevant innehåll och relevanta annonser genom att samla in information om hur du använder våra tjänster och andra webbplatser och program.

11.2 Du kan själv reglera i din webbläsare om du vill att den ska godkänna, avvisa eller informera dig om att en cookie har skickats/sparats på dina enheter. Beroende på vilken webbläsare du använder kan inställningarna vara lite olika så klicka på ”Hjälp”-menyn, där brukar du kunna få mer information.

11.3 På våra hemsidor använder vi följande cookies:

a) Sessionscookies – dessa skickar information mellan din dator och servern för att kommunicera vilka förinställningar du har på vår hemsida. Dessa cookies lagras inte utan försvinner när du stänger ner din webbläsare.

b) Statistikcookie – hjälper oss att veta hur många som har besökt vår webbplats och olika sidor på vår webbplats. Dessa cookies samlar enbart statistik och sparar inga uppgifter om dig.

11.4 Cookies eller andra spårverktyg kan också placeras på vår hemsida av en tredje part, efter vårt godkännande. Sådan tredje part kan vara Facebook, Google eller LinkedIn. Tredje part ger antingen informationen till oss eller erbjuder dig en mer individbaserad upplevelse eller tjänster baserade på denna information.

 

12. Insticksmoduler för sociala nätverk 

 

12.1 Vår webbsida använder insticksmoduler för sociala nätverk (”insticksmoduler”). Detta innebär att använder du dig av en tjänst som innehåller en insticksmodul kan information från din enhet överföras till ägaren av det sociala nätverket.

Om du är inloggad på det sociala mediet kan även information om hur du använder våra tjänster föras över till det sociala nätverket. Exempelvis kan information överföras automatiskt till det sociala mediet om du interagerar genom att ”Gilla”, ”Dela”, ”Följa” eller skriva en kommentar och du är inloggad på det sociala mediet. Insticksmodulen kan föra över din IP-adress till det sociala mediet även när du inte är inloggad.

12.2 De vanligaste operatörer för sociala närverk som sköter insticksmoduler som används i våra tjänster är Facebook, Google+ och Twitter. Observera att detta INTE är uttömmande lista.

12.3 Använder du sociala nätverk men inte vill att information mellan nätverket och våra tjänster ska kopplas ihop bör du logga ut från det sociala nätverket innan du använder våra tjänster. OBSERVERA att vi, SUEZ, inte är ansvariga eller kan styra över vilken information som samlas in på detta sätt.

Personuppgiftsansvarig är det företaget som placerat cookien eller insticksmodulen på vår hemsida och som samlar in din information.

 

13. Kontakta oss

 

13.1 Om du har några frågor eller funderingar kring SUEZ policy för integritetsskydd eller databehandling eller om du skulle vilja framföra ett klagomål om ett eventuellt brott mot integritetslagar, vänligen kontakta oss via dataskydd.se@suez.com.

13.2 All sådan kommunikation hanteras och svar ges så fort som möjligt. Skulle du inte vara nöjd med ditt svar eller om du upplever att vi inte behandlar dina Personuppgifter korrekt i förhållande till svensk lag kan du alltid lämna ett klagomål till Datainspektionen.