Hushållsavfallet minskade under 2022

Under flera år har avfallsmängderna ökat, men nu finns siffror som visar på att detta kan ha vänt. Den samlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter under 2022 har nämligen minskat med 5 procent jämfört med 2021.

Varje år sammanställer Avfall Sverige statistik på behandlad mängd hushållsavfall från hushåll och verksamheter. I slutet av maj redovisade de resultatet för 2022. Det visar att den totala mängden har minskat med 5 procent jämfört med föregående år.

Både mängden hushållsavfall* till energiåtervinning och till materialåtervinning minskade med 5 procent vardera. Mängden till biologisk återvinning minskade med 3 procent. Samtidigt har deponering minskat 6 procent, vilket placerar Sverige i världstoppen när det gäller hur lite som går till deponi.

Den presenterade statistiken visar också att insamlade mängder grovavfall minskade med 8 procent till 163 kg per person 2022, jämfört med föregående år. Procentuellt sett minskade grovplast (det vill säga plast utöver förpackningar) och metallskrot som samlas in för återvinning mest, medan textilavfall ökat mest.

För både returpapper och förpackningar har insamlingen minskat – med 14 respektive 5 procent.

Sopkärl för hushållsavfallet

*Med hushållsavfall avses det avfall som uppkommer hos hushåll och verksamheter och som ingår i det kommunala avfallsansvaret.

Källa: Avfall Sverige

Mer på samma tema: Svenska hushåll källsorterar 20 procent fel

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com