Hur vi ska förebygga och hantera avfall ses nu över

Visste du att det finns en nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande program? Nu ska dessa ses över och uppdateras.

För att vi i Sverige ska uppnå en cirkulär ekonomi är det viktigt att förbygga avfall och att hantera det avfall som trots det uppstår enligt avfallshierarkin. Detta ska man göra på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.

Hur vi i Sverige ska arbeta med detta finns beskrivet i en avfallsplan och i ett avfallsförebyggande program. Enligt ett EU-direktiv ska nämligen alla medlemsländer i EU ha en sådan plan och program. I Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för att ta fram dessa. Nuvarande plan och program, Att göra mer med mindre, behöver en översyn och uppdatering. Det arbetet har Naturvårdsverket nu påbörjat.

avfallsplan-program

Avfallsmängder och avfallsströmmar ska undersökas

Vid översynen av plan och program ska man bland annat belysa problem och hinder. Samtidigt vill man lyfta fram lösningar för vem som kan göra vad och hur.

Till att börja med ska man i översynen beskriva nuvarande avfallsmängder. De ska också sammanställa en prognos för framtida mängder, behovet av behandlingskapacitet och beskriva hur vi i Sverige ligger till utifrån relevanta mål. Vid översynen tittar de på flera produkt- och avfallsströmmar, bland annat några av dem som är särskilt omnämnda i Sveriges nationella strategi för cirkulär ekonomi samt i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

– Det är bra att kontinuerligt se över och uppdatera Sveriges avfallsplan. Vi på PreZero och vår branschorganisation Återvinningsindustrierna kommer via olika remisser att delta i och följa arbetet framåt, säger Lars Lindvall, kommunikations- och hållbarhetschef på PreZero.

Ett delas upp i två

I den nuvarande nationella avfallsplanen är det avfallsförebyggande programmet integrerat. I den reviderade versionen kommer man att dela upp planen och programmet i två olika dokument.

Förslagen på ny nationell avfallsplan och nytt avfallsförebyggande program är planerade att gå till remiss innan sommaren. Översynen av avfallsplanen och avfallsprogrammet ska vara klara 31 oktober 2024.

Källa: Naturvårdsverket

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com