Giftfri miljö med marksanering

PreZero är BSTs nya samarbetspartner för hantering av marksanering och mottagning av förorenade massor och förorenad asfalt.

Klassning och statistik

I samarbetet säkerställer vi en kvalitetssäkrad mottagning av massor från sanering av förorenade områden, på våra anläggningar på Kovik och Löt. Vi hjälper BST att klassa massorna innan mottagning utifrån tillgängliga analyser, massornas beskaffenhet och gällande lagkrav.

Efter avslutat projekt bistår vi med att ge BST en sammanställning av statistik, mottagningsbevis och eventuella andra krav som tillsynsmyndighet kan ställa på redovisning av saneringen.

Miljökvalitetsmål

Tillsammans med BST arbetar vi för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att se till att föroreningar i marken tas omhand på ett säkert sätt och att vi genom rätt behandling och deponering av massor förhindrar att föroreningar sprids i miljön. Vi på PreZero ser framemot samarbete med BST!

BST Berges Schakt och Transport AB är en leverantör av schakt och transport i Mälardalen och Stockholm.

Läs mer om PreZeros erbjudande inom marksanering.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com