Gemensamma insatser för minskade utsläpp

PreZero arbetar dagligen för en mer hållbar framtid, bland annat genom att minska utsläppen från våra egna fordon. Alla transporter påverkar miljön, men genom att välja alternativa bränslen och ställa om till eldrivna lastbilar minskar vi vår negativa miljöpåverkan.

Förutom de insatser vi gör med våra egna fordon, samarbetar vi även med andra aktörer för att minska utsläppen. Som till exempel branschorganisationen Återvinningsindustrierna och våra kollegor i PreZero-koncernen.

De lyfter fram PreZero som ett framgångsexempel

PreZero ingår i Återvinningsindustrierna och har därför bidragit i deras arbete med att, inom ramen för Fossilfritt Sverige, ta fram en färdplan för vår bransch. Ett mål i den färdplanen är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent år 2025 (jämfört med 2015). Ett annat mål att det ska vara noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2040. För att kunna nå dessa mål arbetar vi och hela återvinningsbranschen med att minska användningen av fossila bränslen i transporter och ställa om till el och biobränslen. Faktum är att PreZero på fosillfrittsverige.se lyfts fram som ett exempel på framsteg:

”Ett exempel på företag som ställt om sina fordon till el och förnybara bränslen är PreZero som numera använder 95 procent fossilfria bränslen. Fordonsparken består av 630 tunga lastbilar och koldioxidbesparingen är 9 000 ton per år, jämfört med om PreZero hade kört på fossil diesel. PreZero har även ett stort antal elhybrider och investerar nu i 100 procent elektriska lastbilar.”

Ellastbil, för minskade utsläpp

En av PreZero i Sveriges ellastbilar.

Kunskapsspridning inom PreZero-koncernen

PreZero i Sverige deltar också i ett transportprojekt tillsammans med alla övriga bolagsländer i PreZero-koncernen. I projektet delar de kunskaper och erfarenheter kring transporter. Detta ska på sikt ska ge lägre utsläpp från den totala fordonsflottan.

Anna Boo är hållbarhetsstrateg på PreZero i Sverige och så här berättar hon om projektet:
– Vi insåg att vi kunde ha stor nytta av att kartlägga och jämföra hur vi inom koncernen arbetar med logistikverksamhet. Inledningsvis innebär alltså projektet att kartlägga fordonsflottan, sammanställa hur många fordon respektive verksamhet har och av vilket bränsle dessa drivs. På sikt är målet att minska utsläppen från koncernens totala fordonsflotta och vi inser att vi kommer lära oss av varandra, vilket vi alla kommer att ha nytta av på vägen.

PreZero i Sverige leder omställningen

Den första kartläggningen visar att PreZero i Sverige leder omställningen till förnyelsebara bränslen med hästlängder.
– Detta beror främst på att vi på PreZero i Sverige har förnybara drivmedel att tillgå. Men även att den svensk ledningens ambitioner har varit att driva på utvecklingen för en mer hållbar miljö. Redan för flera år sedan fattades beslutet att PreZero i Sverige skulle köra på HVO istället för diesel och PreZero i Sverige har ju även påbörjat omställningen till eldrivna lastbilar, förklarar Anna.

Tillgången på biodrivmedel i resten av Europa har varit låg. Det gör att koncernens andra länder inte heller haft krav på sig att ställa om till förnyelsebara drivmedel.

Inspirerar och drar lärdom av varandra

– Helt klart är att vi haft och har olika förutsättningar i alla våra koncernländer. Jag tror dock att de gemensamma strategierna för att minska koncernens utsläpp och ställa om kommer handla om allt från hur vi utbildar våra miljöarbetare och vilka möjliga alternativa drivmedel som finns, till hur våra inköp av fordon eventuellt kan samordnas. Detta kommer att klarna under projektets gång, avslutar Anna.

Anna Boo, jobbar för minskade utsläpp

Anna Boo i samtal med en kollega.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com